BOLUS BLOG: ECONOMISCHE EFFECTEN VAN KNOFLOOKBOLUSSEN IN DE DROOGSTAND

BOLUS BLOG: ECONOMISCHE EFFECTEN VAN KNOFLOOKBOLUSSEN IN DE DROOGSTAND

Er is een groeiende belangstelling voor het gebruik van knoflookbolussen. Een melkveehouder heeft uiteraard belang bij een goed resultaat voor de gezondheid van het koppel maar ook voor een goed economisch resultaat. Met name het tijdstip waarop de bolus wordt gegeven is bepalend voor de winst. 

In deze blog worden de bedrijfseconomische aspecten besproken op basis van onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. 

Zoals gezegd, het tijdstip waarop een bolus wordt toegediend is bepalend voor het succes van de bolus. Het succes kan vanaf 2 verschillende kanten worden beoordeeld: 

1-gezondheidsstatus 

2-bedrijfseconomisch


Gezondheidstatus

Vanuit gezondheidsoogpunt is het tijdig ingeven van de bolus van doorslaggevend belang. D.w.z. bij voorkeur bij vroege signalen van een ziekte, zoals een verhoogd celgetal. Bij reeds volledig zieke dieren is het succesresultaat lager. De gezondheidsstatus van de koeien moet daarom nauwkeurig, systematisch en met vaste regelmaat worden gemonitord. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat knoflook en knoflookextracten een positief effect op het celgetal en mastitis kunnen hebben (zie referenties onderaan de blog). In een blog over knoflook gaan we dieper in op de kwaliteit van knoflook.


Bedrijfseconomisch voordeel

Daarnaast is het ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt belangrijk om te weten wat het meest rendabele tijdstip is om een bolus toe te dienen. Met betrekking tot het toedienen van een knoflook bolus is dit onderzocht door de groep van onderzoeker dr. W. Steeneveld (specialist op gebied van economie van diergezondheid) van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Deze onderzoeksgroep heeft een analyse uitgevoerd naar de economische effecten van het gebruik van een knoflookbolus bij koeien in de droogstand. Hieronder staat de Nederlandse samenvatting van dit onderzoek. Het onderzoek (in het Engels) is ook te vinden op de website van de faculteit diergeneeskunde.

In het kort: het is economisch het meest rendabel om in de eerste 14 dagen van de lactatie een knoflookbolus toe te dienen.


De Nederlandse samenvatting van het onderzoek: 

Economische effecten van het toedienen van knoflookbolussen aan melkvee tijdens de droogstand

Vanwege de wereldwijde bezorgdheid over antibiotica-resistentie en het verbod van preventief gebruik van antimicrobiële stoffen, zijn Nederlandse melkveehouders op zoek naar alternatieven voor therapie met droge koeien.

Het toedienen van knoflook bolussen bij droge koeien, als alternatief voor preventieve antimicrobiële therapie, is populairder geworden in Nederland. Omdat economische verliezen een van de belangrijkste factoren voor een boer zijn om mastitismanagement te verbeteren, is het belangrijk om te weten of het aanvullen van droge koeien met knoflookbolussen financieel voordelig is.

Het doel van deze studie was om te berekenen of de toediening van orale knoflookbolussen die als een preventieve maatregel tegen mastitis in de droge periode en de eerste 14 dagen van de lactatie werden gebruikt, onder Nederlandse omstandigheden economisch winstgevend kan zijn, rekening houdend met variatie in parameters en waarschijnlijkheden.

Er is een kansberekening simulatiemodel ontwikkeld dat 10.000 meervoudige koeien simuleert in de droge periode en de eerste 14 dagen van de opeenvolgende lactatie. Factoren in het model omvatten de kans dat de koe mastitis ontwikkelt in de droge periode, bij afkalven en of de eerste 14 dagen van lactatie, de kans op bacteriologische en/of klinische genezing na behandeling, de kans op spontane genezing en de fysiologische effecten van de infectie.

Twee scenario's werden gesimuleerd, waarbij in het eerste scenario de koe werd aangevuld met knoflookbolussen in de droge periode en het tweede scenario waarbij de koe niet werd aangevuld. De gevolgen van het al dan niet aanvullen van knoflookbolussen werden gesimuleerd en de totale gemiddelde kosten per scenario werden berekend. Ten slotte werden de totale gemiddelde kosten vergeleken voor de twee scenario's. Sommige input voor het model was gebaseerd op literatuur en veronderstellingen van de auteur werden gebruikt als er geen informatie uit de literatuur beschikbaar was.  

De gemiddelde kosten van een koe zonder toediening van een knoflookbolus worden geschat op € 103 per koe (onder standaardomstandigheden). Gemiddeld dalen de totale kosten met € 5 wanneer een koe in de droge periode een knoflookbolus krijgt toegediend.

De daling van de kosten voor factoren zoals melkproductieverliezen, afgedankte melk en ruiming wegen op tegen de extra kosten (bolus + arbeidskosten) voor het aanvullen van een koe met knoflookbolussen van € 47.

(Opmerking: de kosten voor een Vetius knoflook bolus zijn ~35% lager dan deze € 47 uit het onderzoek).

Een gevoeligheidsanalyse toont aan dat de winstgevendheid van het toedienen van een knoflookbolus afhankelijk is van bedrijfsspecifieke factoren (zoals ruimingskosten en melkprijs) en koe-specifieke factoren (zoals de kans op het optreden van mastitis).

De analyse laat ook zien dat kosten die gemaakt worden tijdens de lactatie periode de grootste invloed hebben op de totale kosten. Het is dus het meest winstgevend om tijdens lactatie een knoflookbolus toe te dienen die een significant effect heeft op de reductie van mastitis. Met name in de eerste 14 dagen van de lactatie.

 

Praktijkonderzoek

Aanvullend op de hierboven beschreven samenvatting van het onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde: een eerder uitgevoerde test met een door onze ontwikkelde knoflookbolus tijdens de transitieperiode (looptijd 9 maanden, circa 100 koeien, bij bedrijf Gucheng Dairy in China) bleek al een significante daling (74%) van het celgetal (sub-klinische en klinische mastitis) bij het gebruik van de bolus in de eerst 14 dagen van de lactatie. 

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht komt overeen met onze berekening van de test in China. Ook een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door VKON met een door ons ontwikkelde knoflookbolus wijst op een duidelijke daling van het celgetal bij gebruik van knoflookbolussen.

Zoals al eerder opgemerkt, het monitoren van het koppel en het selecteren van probleemkoeien vergroot het rendement van de knoflookbolus.

 

Referenties:

M. Busquet, S. C. (December 2005). Effect of Garlic Oil and Four of its Compounds on Rumen Microbial Fermentation. Journal of Dairy Science, vol. 88, iss. 12 , 4393-4404.

M. Safithri, M. B. (December 2011). Antibacterial Activity of Garlic Extract Against some Pathogenic Animal Bacteria. Media Peternakan, 155-158.

M. Reyaz. (2008). Therapeutic evaluation of garlic (Allium sativum) in bovine mastitis. Proefschrift. 

M. Ibrahim. (2016) Efficacy and Effects of Various Allopathic and Herbal Immuno-potentiating Agents for Curing of Subclinical Mastitis in Dairy Cows. Veterinary Sciences: Research and Reviews. 2(2): 47-51